Torneo de Candidatos de Jedrez:El Temple de Gukesh (I) |阿杰德雷兹党

Torneo de Candidatos de Jedrez:El Temple de Gukesh (I) |阿杰德雷兹党

25浏览次
文章内容:
Torneo de Candidatos de Jedrez:El Temple de Gukesh (I) |阿杰德雷兹党
Torneo de Candidatos de Jedrez:El Temple de Gukesh (I) |阿杰德雷兹党
参见传记

自 1985 年起在该国担任国际象棋记者。曾在 30 个国家讲学(并培训了 30,000 多名教育国际象棋大师)。 《国际象棋与科学,混合的激情》一书的作者。国际象棋联合会(FIDE)国际象棋教育顾问。西班牙政府体育功勋奖章(2011年)。

分类:

体育游戏

标签:

评估:

    留言

    热门

    电子游戏 更多

    查看更多